Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika 2018-02-04T19:42:48+00:00

Project Description

Absolventi získajú špeciálnopedagogickú spôsobilosť. Ponuka kvalifikačných štúdií v oblasti špeciálna pedagogika pre učiteľov, vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy, špeciálnych pedagógov. Štúdium končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Doklad o ukončenom vzdelaní je vysvedčenie vydané Pedagogickou fakultou UK.

Špeciálna pedagogika pre učiteľov

2-ročné 4-semestrálne štúdium v nasledujúcich špecializáciách špeciálnej pedagogiky:

pedagogika mentálne postihnutých,

pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených,

pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,

pedagogika sluchovo postihnutých,

pedagogika zrakovo postihnutých

Štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl učiteľského smeru alebo absolventov vysokých škôl neučiteľského smeru s doplňujúcim pedagogickým štúdiom. Výučba prebieha formou 1 – 5 dňových blokových sústredení.

Ďalšie informácie

Špeciálna pedagogika – poradenstvo

2,5 ročné 5-semestrálne štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl v študijnom odbore učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. – 9. ročník ZŠ, SŠ), v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia a v študijnom odbore logopédia.
Štúdium je zamerané na prípravu na činnosť špeciálnych pedagógov v poradenských zariadeniach (centrá špeciálnopedagogického poradenstva, pedagogicko-psychologické poradne, školský špeciálny pedagóg pre individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách). Štúdium prináša informácie viažuce sa na všetky druhy postihnutí a narušení s osobitným dôrazom na poruchy učenia a správania, na ich diagnostiku a korekciu.

Ďalšie informácie

Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov s vysokoškolským vzdelaním (bc. aj Mgr.)

v špecializácii:

pedagogika mentálne postihnutých,

pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených,

pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,

pedagogika sluchovo postihnutých,

pedagogika zrakovo postihnutých

Výučba prebieha formou 1 – 5 dňových blokových sústredení.

Ďalšie informácie

Špeciálna pedagogika pre majstrov odbornej výchovy s VŠ (bc. aj Mgr.)

v špecializácii:

pedagogika mentálne postihnutých,

pedagogika telesne a zdravotne postihnutých,

pedagogika sluchovo postihnutých,

pedagogika zrakovo postihnutých

Ďalšie informácie

Špeciálna pedagogika pre učiteľky materských škôl s vysokoškolským vzdelaním (bc. aj Mgr.)

Štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl v študijnom odbore predškolská pedagogika. Štúdiom získavajú učiteľky materských škôl spôsobilosť na prácu v oblasti predprimárného vzdelávania v triedach a materských školách pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Ďalšie informácie

Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

Štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl v študijnom odbore špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1.st. ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. – 9. roč. s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky).
Štúdium nie je určené pre absolventov vysokých škôl neučiteľského smeru s doplňujúcim pedagogickým štúdiom.

Po ukončení kvalifikačného vzdelávania v špecializácii Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou podľa Vyhlášky č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: absolvent získa spôsobilosť na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podrobnejšie informácie sú špecifikované vo Vyhláške č.437/2009 Z. z.

Ďalšie informácie

KONTAKTUJTE NÁS

Vyberte štúdium:

Štúdiá

Kontaktné informácie

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Telefón: +421 41 5621 183

Mobil: +421 908 277 328

Novinky