Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika2019-04-07T09:56:49+00:00

Project Description

Absolventi získajú špeciálnopedagogickú spôsobilosť. Ponuka kvalifikačných štúdií v oblasti špeciálna pedagogika pre učiteľov, vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy, špeciálnych pedagógov. Štúdium končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Doklad o ukončenom vzdelaní je vysvedčenie vydané Pedagogickou fakultou UK.

Špeciálna pedagogika pre učiteľov

2-ročné 4-semestrálne štúdium v nasledujúcich špecializáciách špeciálnej pedagogiky:

pedagogika mentálne postihnutých a viacnásobne postihnutých,

pedagogika psychosociálne narušených,

pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,

pedagogika sluchovo postihnutých,

pedagogika zrakovo postihnutých,

pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania

Ďalšie informácie

Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov s vysokoškolským vzdelaním (Bc. aj Mgr.)

2-ročné 4-semestrálne štúdium v nasledujúcich špecializáciách špeciálnej pedagogiky:

pedagogika mentálne postihnutých a viacnásobne postihnutých,

pedagogika psychosociálne narušených,

pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,

pedagogika sluchovo postihnutých,

pedagogika zrakovo postihnutých,

pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania

Ďalšie informácie

Špeciálna pedagogika pre majstrov odbornej výchovy s vysokoškolským vzdelaním (Bc. aj Mgr.)

2-ročné 4-semestrálne štúdium v nasledujúcich špecializáciách špeciálnej pedagogiky:

pedagogika mentálne postihnutých a viacnásobne postihnutých,

pedagogika telesne a zdravotne oslabených,

pedagogika sluchovo postihnutých,

pedagogika zrakovo postihnutých,

Ďalšie informácie

Špeciálna pedagogika pre učiteľov materských škôl s vysokoškolským vzdelaním (Bc. aj Mgr.)

Ďalšie informácie

Špeciálna pedagogika – PORADENSTVO

Štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. st. ZŠ, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. – 9. roč., SŠ), v študijnom odbore telesná výchova a šport – rehabilitácia a v študijnom odbore logopédia.

Ďalšie informácie

Pedagogika a edukácia jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl v študijnom odbore špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1. st. ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. – 9. roč. s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky). Štúdium nie je určené pre absolventov vysokých škôl neučiteľského smeru s doplňujúcim pedagogickým štúdiom.

Ďalšie informácie

KONTAKTUJTE NÁS

Vyberte štúdium:

Pozrite sa, ako spracúvame vaše osobné údaje

Štúdiá

Kontaktné informácie

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Telefón: +421 41 5621 183

Mobil: +421 908 277 328

Novinky