1. Spoločnosť IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s. r. o, so sídlom Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, IČO: 31 576 575, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 838/L, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky (ďalej ako „Správca“), zaznamenáva na tejto webovej stránke vašu IP adresu a súbory cookies, ktoré sú používané za účelom:
 • merania návštevnosti webových stránok a ku vytváraniu štatistík týkajúcich sa návštevnosti a spôsobu správania sa návštevníkov na webových stránkach,
 • fungovania webových stránok.
 1. Zber cookies za účelom uvedeným v odst. 1 je možné považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu Správcu a umožňuje ho čl. 6,odst. 1, písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým aj ďalej len „Nariadenie“).
 2. Webové stránky je možné používať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o spôsobe správania sa návštevníkov webu – tento režim je možné nastaviť v rámci nastavení prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu námietku, na základe oprávneného záujmu Správcu, podľa čl. 21 Nariadenia, poslaním na kontaktnú adresu michal.langer@ipvza.sk. Vaša námietka bude následne vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od jej obdržania. Cookies potrebné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu.
 1. Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takomto prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 1. Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytváraniu štatistík týkajúcich sa návštevnosti a spôsobu správania sa návštevníkov. Na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení veľkého a odborného úsilia.
 1. Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená u jednotlivých typov cookies.
 1. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 1. Vyššie uvedené platformy (zpracovatelia) ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete tu:
 1. Vezmite, prosím, v úvahu, že podľa Nariadenia máte právo:
 • požadovať od Správcu informáciu, aké osobné údaje spracúva, prípadne si vyžiadať kópiu
 • vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie
 • požadovať od Správcu výmaz týchto osobných údajov – výmaz uskutoční, pokiaľ nie je tento v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávneniami Správcu
 • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo Úrad pre ochranu osobných údajov, prípade súd
 1. Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach nasledujúce súbory cookies:
TypNázevÚčelExpiracePřístup k informacím
NutnéCookieConsent Ukládá souhlas se zpracováním cookies1 rokipvza.sk
FunkčníwordpressFungování webuSessionwordpress
Statistické ga Využívá google analytics pro sbírání informaci 50 měsícůgoogle.com
Statistické _gidVyužívá google analytics pro sbírání informaci 50 měsícůgoogle.com
Statistické gatVyužívá google analytics pro sbírání informaci 50 měsícůgoogle.com
Neklasifikovanéwordpress_test_cookiePoužívá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.sessionipvza.sk