Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium2019-04-07T10:28:10+00:00

Project Description

Absolventi rozširujúcich štúdií získajú profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie daných predmetov na základných a stredných školách. Štúdiá sú ukončené záverečnými skúškami a obhájením záverečnej práce. Absolventom vydá fakulta vysvedčenie, ktoré slúži ako dodatok k učiteľskému diplomu.

Prírodovedné odbory

Učiteľstvo biológie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje rozširujúce štúdium – učiteľstvo biológie. Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet biológia pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Miesto štúdia Bratislava, Žilina. Vzdelávanie je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy. Dôležitou súčasťou prípravy je aj problematika výchovy k tvorbe a ochrane životného prostredia. Rozširujúce štúdium sa realizuje na základe Dohody o spolupráci č. XIII/4/2016/ KDP.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo geografie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo geografie.
Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet geografia pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Miesto štúdia Bratislava, Žilina. Rozširujúce štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.
Štúdium sa realizuje na základe Dohody o spolupráci č. XIII/4/2016/ KDP.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo chémie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo chémie. Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet chémia pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Miesto štúdia Bratislava. Rozširujúce štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.
Štúdium sa realizuje na základe Dohody o spolupráci č. XII/4/2016/ KDP.

Ďalšie informácie

Výchovno-vzdelávacie odbory

Učiteľstvo telesnej výchovy

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo telesnej výchovy.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet telesná výchova. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo výchovy k občianstvu

V spolupráci s Pedagogickou fakulta Univerzity Komenského, v Žiline pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo výchovy k občianstvu.

Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet výchova k občianstvu/občianska výchova na II. stupni ZŠ a SŠ. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo výtvarného umenia

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Banskej Bystrici otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo výtvarného umenia.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet výtvarná výchova. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo etickej výchovy

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo etickej výchovy.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet etická výchova. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Humanitné odbory

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

V spolupráci s Pedagogickou fakulta Univerzity Komenského, v Žiline pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia anglického jazyka a literatúry. Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet anglický jazyk a literatúra pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ. Štúdium je 2-ročné.

Uchádzači o  rozširujúce štúdium absolvujú prijímacie pohovory.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo histórie

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline rozširujúce štúdium – učiteľstvo histórie.
Vzdelávanie je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet história pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Rozširujúce štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

V spolupráci s Pedagogickou fakulta Univerzity Komenského, v Žiline pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.

Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet nemecký jazyk a literatúra pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Uchádzači o štúdium absolvujú prijímacie pohovory.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia  – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet slovenský jazyk a literatúra pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Pedagogicko-psychologické odbory

Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie

V spolupráci s vysokou školou pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie. Štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl učiteľského smeru, ktorí si chcú rozšíriť kvalifikáciu. Štúdium je 2-ročné, výuka prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

V spolupráci s Pedagogickou fakulta Univerzity Komenského, v Žiline pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť kvalifikáciu na výučbu, na I. stupni základných škôl. Štúdium je 2-ročné.

Ďalšie informácie

Učiteľstvo psychológie pre SŠ

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo psychológie pre SŠ.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet psychológia pe SŠ. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

KONTAKTUJTE NÁS

Vyberte štúdium:

Pozrite sa, ako spracúvame vaše osobné údaje

Štúdiá

Kontaktné informácie

Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Telefón: +421 41 5621 183

Mobil: +421 908 277 328

Novinky