Štúdium umožňuje získať pedagogické minimum absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu (DPŠ). Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť v skrátenej forme štúdia rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálne pracovné zaradenie.

DPŠ pre učiteľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre učiteľov.

Štúdium je určené absolventom VŠ neučiteľského zamerania, ktorí majú ukončený taký odbor, na ktorý má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici akreditáciu. Vzdelávanie je realizované v dvoch moduloch. Základný modul DPŠ je spoločný pre všetky odbory pedagogického minima. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogické štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ pozostáva z predmetov „Didaktika vyučovacieho predmet“, „Pedagogická prax náčuvová“, „Pedagogická prax výstupová“. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

DPŠ pre pedagogických asistentov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Vzdelávanie je rozdelené do dvoch modulov. Základný modul DPŠ je spoločný pre všetky odbory pedagogického minima. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogické štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent pozostáva z predmetov „Pedagogický asistent v praxi“, „Pedagogická prax náčuvová“, „Inkluzívne vzdelávanie“, „Pedagogická prax výstupová“. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

DPŠ pre vychovávateľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Vzdelávanie je rozdelené do dvoch modulov. Základný modul DPŠ je spoločný pre všetky odbory pedagogického minima. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogické štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ pozostáva z predmetov „Didaktika voľného času“, „Pedagogická prax náčuvová“, „Tvorba a organizácia voľnočasových aktivít“, „Pedagogická prax výstupová“. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

DPŠ pre vychovávateľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Vzdelávanie je rozdelené do dvoch modulov. Základný modul DPŠ je spoločný pre všetky odbory pedagogického minima. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogické štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii majster odbornej výchovy pozostáva z predmetov „Didaktika odborného výcviku“, „Pedagogická prax náčuvová“,  „Pedagogická prax výstupová“. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

DPŠ pre učiteľov

Katedra didaktiky prírodnych vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, zabezpečuje doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov neučiteľského smeru štúdia, absolvovaním ktorého účastníci získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov:

›  biológia

›  chémia

›  geografia

Štúdium je 4-semestrové a prebieha formou blokových konzultácií. Ťažiskom štúdia je pedagogika, psychológia a teória vyučovania príslušného predmetu. Rozsah štúdia je 260 hodín s 2 týždňami pedagogickej praxe.

Náklady na štúdium si účastníci hradia sami (samoplatcovia). Predpokladané náklady na celé štúdium sú 1600 €. Uvedenú sumu je možné zaplatiť za každý semester zvlášť.

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou z predmetov pedagogika, psychológia, teória vyučovania príslušného predmetu a obhajobou záverečnej písomnej práce.

Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášku na tlačive pre štúdium na vysokú školu (pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské a inžinierske štúdium) doplnené fotokópiou diplomu, krátkym životopisom a potvrdením od lekára o spôsobilosti vykonávať pedagogickú činnosť.

Prihlášky zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského
Prírodovedecká fakulta
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Mlynská dolina

Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať:
prif.dps@uniba.sk 
Tel.: 02/602 96 718

KONTAKTUJTE NÁS

    Pozrite sa, ako spracúvame vaše osobné údaje