Štúdium umožňuje získať pedagogické minimum absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu (DPŠ). Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť v skrátenej forme štúdia rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálne pracovné zaradenie.

DPŠ pre učiteľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre učiteľov.

Štúdium je určené absolventom VŠ neučiteľského zamerania, ktorí majú ukončený taký odbor, na ktorý má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici akreditáciu. Vzdelávanie je realizované v dvoch moduloch. Základný modul DPŠ je spoločný pre všetky odbory pedagogického minima. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogické štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ pozostáva z predmetov „Didaktika vyučovacieho predmet“, „Pedagogická prax náčuvová“, „Pedagogická prax výstupová“. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

DPŠ pre pedagogických asistentov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Vzdelávanie je rozdelené do dvoch modulov. Základný modul DPŠ je spoločný pre všetky odbory pedagogického minima. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogické štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent pozostáva z predmetov „Pedagogický asistent v praxi“, „Pedagogická prax náčuvová“, „Inkluzívne vzdelávanie“, „Pedagogická prax výstupová“. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

DPŠ pre vychovávateľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Vzdelávanie je rozdelené do dvoch modulov. Základný modul DPŠ je spoločný pre všetky odbory pedagogického minima. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogické štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ pozostáva z predmetov „Didaktika voľného času“, „Pedagogická prax náčuvová“, „Tvorba a organizácia voľnočasových aktivít“, „Pedagogická prax výstupová“. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

DPŠ pre vychovávateľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Vzdelávanie je rozdelené do dvoch modulov. Základný modul DPŠ je spoločný pre všetky odbory pedagogického minima. Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogické štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii majster odbornej výchovy pozostáva z predmetov „Didaktika odborného výcviku“, „Pedagogická prax náčuvová“,  „Pedagogická prax výstupová“. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

KONTAKTUJTE NÁS

    Pozrite sa, ako spracúvame vaše osobné údaje