Project Description

Štúdium umožňuje získať pedagogické minimum absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu (DPŠ). Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť v skrátenej forme štúdia rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálne pracovné zaradenie.

DPŠ pre učiteľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre učiteľov.

Štúdium je určené absolventom VŠ neučiteľského zamerania, ktorí majú ukončený taký odbor, na ktorý má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici akreditáciu. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

DPŠ pre pedagogických asistentov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

DPŠ pre vychovávateľov

V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie štúdia – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre pedagogických asistentov.

Štúdium je určené absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľského zamerania. Štúdium je 3-semestrálne, výučba prebieha cez víkendy.

Ďalšie informácie

DPŠ pre učiteľov

Katedra didaktiky prírodnych vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, zabezpečuje doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov neučiteľského smeru štúdia, absolvovaním ktorého účastníci získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov:

›  biológia

›  chémia

›  geografia

Štúdium je 4-semestrové a prebieha formou blokových konzultácií. Ťažiskom štúdia je pedagogika, psychológia a teória vyučovania príslušného predmetu. Rozsah štúdia je 260 hodín s 2 týždňami pedagogickej praxe.

Náklady na štúdium si účastníci hradia sami (samoplatcovia). Predpokladané náklady na celé štúdium sú 1600 €. Uvedenú sumu je možné zaplatiť za každý semester zvlášť.

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou z predmetov pedagogika, psychológia, teória vyučovania príslušného predmetu a obhajobou záverečnej písomnej práce.

Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášku na tlačive pre štúdium na vysokú školu (pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské a inžinierske štúdium) doplnené fotokópiou diplomu, krátkym životopisom a potvrdením od lekára o spôsobilosti vykonávať pedagogickú činnosť.

Prihlášky zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského
Prírodovedecká fakulta
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Mlynská dolina

Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Pre bližšie informácie môžete kontaktovať:
prif.dps@uniba.sk 
Tel.: 02/602 96 718

KONTAKTUJTE NÁS

Pozrite sa, ako spracúvame vaše osobné údaje