Absolventi rozširujúcich štúdií získajú profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie daných predmetov na základných a stredných školách. Štúdiá sú ukončené záverečnými skúškami a obhájením záverečnej práce. Absolventom vydá fakulta vysvedčenie, ktoré slúži ako dodatok k učiteľskému diplomu.

Ponuka rozširujúcich štúdií na ak. rok 2024/2025 je aktuálna!
Prihlášky na niektoré rozširujúce štúdia sa zbierajú len v priebehu apríla.
Prihlášky na DPŠ sa budú zbierať v priebehu mája 2024.
!!!NOVINKY!!! Predškolská pedagogika, primárna pedagogika, špeciálna pedagogika, anglický jazyk….

Prírodovedné odbory

Učiteľstvo biológie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje rozširujúce štúdium – učiteľstvo biológie. Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet biológia pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Miesto štúdia Bratislava, Žilina. Vzdelávanie je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy. Dôležitou súčasťou prípravy je aj problematika výchovy k tvorbe a ochrane životného prostredia. Rozširujúce štúdium sa realizuje na základe Dohody o spolupráci č. XIII/4/2016/ KDP.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa, nás prosím kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Učiteľstvo geografie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo geografie.
Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet geografia pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Miesto štúdia Bratislava, Žilina. Rozširujúce štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.
Štúdium sa realizuje na základe Dohody o spolupráci č. XIII/4/2016/ KDP.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa, nás prosím kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Učiteľstvo chémie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo chémie. Štúdium je určené pre učiteľov základných a stredných škôl s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet chémia pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Miesto štúdia Bratislava. Rozširujúce štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy. Pre záujemcov o štúdium odporúčame vedomosti na úrovni cieľových požiadaviek pre maturitnú skúšku z chémie.
Štúdium sa realizuje na základe Dohody o spolupráci č. XII/4/2016/ KDP.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa, nás prosím kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

V prípade, že máte záujem o štúdium, ktoré ste tu nenašli (fyzika, informatika, matematika, technika…), napíšte nám cez kontaktný formulár a do poznámky uveďte odbor, o ktorý máte záujem. Priebežne našu ponuku dopĺňame a prispôsobujeme potrebám praxe.

Výchovno-vzdelávacie odbory

Učiteľstvo telesnej výchovy

V spolupráci s Fakultou telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo telesnej výchovy.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet telesná výchova. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa, nás prosím kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Učiteľstvo filozofie a občianskej náuky

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia – učiteľstvo filozofie a občianskej náuky.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet filozofia a občianska náuka, etická výchova. Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Absolvent rozširujúceho študijného programu učiteľstvo filozofie a občianskej náuky je pripravený pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v predmetoch občianska náuka, etická výchova a náuka o spoločnosti. Študent si týmto vzdelávaním prehlbuje schopnosť používať poznatky z jednotlivých sociálno-vedných a filozofických disciplín. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) absolventi sú schopní participovať na vývoji  a používaní metodických materiálov vo výučbe.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa, nás prosím kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

VÝCHOVA K OBČIANSTVU

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia výchova k občianstvu. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

V prípade, že máte záujem o štúdium, ktoré ste tu nenašli (hudobná výchova, informatická výchova, výchova umením…), napíšte nám cez kontaktný formulár a do poznámky uveďte odbor, o ktorý máte záujem. Priebežne našu ponuku dopĺňame a prispôsobujeme potrebám praxe.

Humanitné odbory

Učiteľstvo histórie

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline rozširujúce štúdium – učiteľstvo histórie.
Vzdelávanie je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet história pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Rozširujúce štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia história. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa, nás prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

V spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravujeme v Žiline otvorenie rozširujúceho štúdia  – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry.
Štúdium je určené pre absolventov VŠ učiteľského smeru alebo absolventov VŠ neučiteľského smeru s DPŠ, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu o predmet slovenský jazyk a literatúra pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.
Štúdium je 2-ročné, výučba prebieha cez víkendy.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa, nás prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia anglický jazyk a literatúra. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné. Na štúdium sa robí prijímacia skúška z anglického jazyka.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia taliansky jazyk a literatúra. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné. Na štúdium sa robí prijímacia skúška z talianskeho jazyka.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia španielskeho jazyk a literatúra. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v učiteľských programoch alebo pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ v neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné. Na štúdium sa robí prijímacia skúška zo španielskeho jazyka.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

V prípade, že máte záujem o štúdium, ktoré ste tu nenašli (anglický, nemecký, ruský, španielsky jazyk…), napíšte nám cez kontaktný formulár a do poznámky uveďte odbor, o ktorý máte záujem. Priebežne našu ponuku dopĺňame a prispôsobujeme potrebám praxe.

Pedagogicko-psychologické odbory

PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia predškolská a elementárna pedagogika. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 1. stupňa VŠ v učiteľských programoch, pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ (Mgr.) v učiteľských programoch alebo neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

V spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave pripravujeme otvorenie rozširujúceho štúdia učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Štúdium je určené pre absolventov ukončeného 2. stupňa VŠ (Mgr.) v učiteľských programoch alebo neučiteľských programoch s DPŠ. Štúdium je 2-ročné.

Pre bližšie informácie o štúdiu, resp. prihlásenie sa nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie.

V prípade, že máte záujem o štúdium, ktoré ste tu nenašli, napíšte nám cez kontaktný formulár a do poznámky uveďte odbor, o ktorý máte záujem. Priebežne našu ponuku dopĺňame a prispôsobujeme potrebám praxe.

KONTAKTUJTE NÁS

    Pozrite sa, ako spracúvame vaše osobné údaje